Witamy na stronie internetowej Biura Rachunkowego Łódź Konsens Sp. z o.o. Znajdziecie tu Państwo wszystkie pożądane informacje na temat naszego biura podatkowo – doradczego oraz oferowanych przez nas rozwiązań księgowych w zakresie obsługi rachunkowej i kadrowej podmiotów gospodarczych.

menu-aktualnosci-2

Zmiany VAT, CIT, PIT – 1 styczeń 2017r

2 stycznia 2017

Najważniejsze zmiany w podatkach od 1 stycznia 2017 r:

A) VAT

 1. Rozszerzenie mechanizmu odwrotnego obciążenia na niektóre towary (m.in. procesory oraz srebro nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu lub w postaci proszku),
 2. Objęcie mechanizmem odwrotnego obciążenia niektórych transakcji mających za przedmiot świadczenie usług budowlanych. W przypadku wspomnianych usług mechanizm odwróconego obciążenia dotyczyłby jednak tylko przypadku, gdy usługodawca będzie świadczył te usługi jako podwykonawca
 3. Zmiany w zakresie przedłużania terminu zwrotu VAT (przedłużenie będzie skuteczne do czasu zakończenia weryfikacji bez względu na formę w jakiej będzie prowadzone (czynności sprawdzające, kontrola podatkowa, postępowanie podatkowe),
 4. Wprowadzenie zasady, iż naczelnik nie dokona rejestracji podmiotu jako podatnika VAT, jeżeli podmiot ten nie istnieje, nie ma możliwości skontaktowania się z nim lub jego pełnomocnikiem lub pełnomocnik nie stawia się na wezwania naczelnika urzędu skarbowego. Na podstawie analogicznych przesłanek będzie dokonywane również wykreślenie z urzędu podatnika z rejestru VAT,
 5. Wprowadzenie automatycznego wykreślenie z rejestru jako podatnika VAT. Będzie to dotyczyło m.in. zawieszenia działalności gospodarczej na okres co najmniej 6 kolejnych miesięcy, niezłożenia deklaracji przez 6 kolejnych miesięcy, wystawianie faktur lub faktur korygujących nie dokumentujących rzeczywistych czynności, dokonywanie transakcji z nieuczciwymi kontrahentami w przypadku, gdy podatnik wiedział lub miał podstawę aby przypuszczać, że nabywcy biorący udział bezpośrednio lub pośrednio udział w dostawie tego towaru lub usługi działają w celu odniesienia korzyści majątkowej w wyniku nierzetelnego rozliczania podatku; składania przez 6 miesięcy deklaracji bez wykazywania sprzedaży oraz zakupów z kwotami podatku do odliczenia,
 6. Ograniczenie możliwości składania deklaracji VAT za okresy kwartalne (możliwości składania deklaracji za okresy kwartalne nie będą miały podmioty inne niż mali podatnicy, a także podmioty rozpoczynające działalność przez okres pierwszych 12 miesięcy począwszy od miesiąca, w którym dokonali rejestracji jako podatnicy VAT,
 7.  Wprowadzenie obowiązku składania w formie elektronicznej deklaracji VAT, informacji podsumowujących dotyczących transakcji wewnątrzwspólnotowych oraz informacji podsumowujących w obrocie krajowym (brak możliwości składania deklaracji w formie papierowej),
 8. Podwyższenie kwoty limitu uprawniającej do zwolnienia z VAT ze 150.000 zł do 200.000 zł.

B) PIT,CIT

 1. 15% stawka podatku CIT obejmie tzw. małych podatników, u których wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartości w złotych 1,2 mln euro. Rozwiązanie to będzie również dotyczyć podatników rozpoczynających działalność. Preferencyjną stawką podatku nie zostaną objęte podatkowe grupy kapitałowe,
 2. Podniesienie limitu przychodów, do którego podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mogą prowadzić podatkowe księgi przychodów i rozchodów z 1 200 000 euro obecnie do 2 000 000 euro,
 3.  LImit transakcji, które można opłacać bez pośrednictwa rachunku bankowego będzie wynosił 15 000 zł a nie 15 000 euro jak dotychczas. Przekroczenie tego limitu w transakcjach gotówkowych uniemożliwi zaliczenie wydatku do kosztów uzyskania przychodów.

Wybór formy opodatkowania na 2016 rok

17 stycznia 2016

Przypominamy , iż do dnia 20-01-2016 (środa) można zmienić formę opodatkowania podatku dochodowego na 2016 rok:

– na liniowy 19%

– na zasady ogólne.

Aby to zrobić wystarczy w odpowiednim urzędzie miasta/gminy zaktualizować swój wpis do CEIDG.

 

Rozliczenie VAT od 1 stycznia 2016 roku

6 stycznia 2016

Zgodnie z przepisami obowiązującymi do 31 grudnia 2015 roku urząd skarbowy właściwy w zakresie podatku od towarów i usług ustalało się według miejsca wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. W związku z powyższym zdarzało się, że podatnicy rozliczali Vat w innym urzędzie skarbowym niż w tym, który jest właściwy ze względu na ich miejsce zamieszkania lub adres siedziby.

Zgodnie z nowelizacją przepisów od 1 stycznia 2016 roku VAT będzie co do zasady rozliczany w urzędzie skarbowym właściwym według miejsca zamieszkania podatnika (w przypadku osób fizycznych) lub adresu siedziby (w przypadku osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej). Miejsce wykonywania działalności przestało mieć znaczenie.

WAŻNE: Nowe przepisy obowiązują już przy składaniu deklaracji VAT za grudzień 2015/IV kwartał 2015. Dlatego też do 25 stycznia należy zapłacić VAT w nowym urzędzie skarbowym (de facto tym samym w którym podatnik rozlicza się z podatku PIT/CIT), o ile u podatnika wystąpiła zmiana urzędu skarbowego zgodnie z nowelizacją przepisów.

 

Odwrotne obciążenie – zmiany od 1 lipca 2015 roku.

30 czerwca 2015
 1. Mechanizm  odwrotnego obciążenia (reverse charge) – nie dotyczy faktur wystawianych  w systemie VAT MARŻA.

Zasada odwrotnego obciążenia tzw. reverse charge polega na tym, że nie dostawca, lecz nabywca jest zobowiązany do rozliczenia podatku VAT od transakcji na towarach wymienionych w załączniku nr 11 ustawy o podatku od towarów i usług.

 1. Towary objęte procedurą odwrotnego obciążenia od 1 lipca 2015 roku.

Zgodnie z nowelizacją ustawy,  mechanizmem odwrotnego obciążenia objęto również m.in. telefony komórkowe, w tym smartfony, komputery przenośne takie jak: tablety, notebooki, laptopy, konsole do gier wideo (w rodzaju stosowanych z odbiornikiem telewizyjnym lub samodzielnym ekranem) i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem.

 1. Ograniczenie kwotowe w stasowaniu mechanizmu odwrotnego obciążenia.

W przypadku sprzedaży towarów wymienionych w poz. 28a-28c załącznika nr 11 do ustawy, tj. laptopów, komputerów, telefonów, w tym – smartfonów, konsoli do gier wideo, itp. mechanizm odwrotnego obciążenia będzie stosowany tylko wówczas, gdy łączna wartość towarów w ramach jednolitej gospodarczo transakcji przekroczy 20.000 zł netto.

Za jednolitą gospodarczo transakcję uznawać się będzie transakcję objętą umową, bez względu na to, ile dostaw będzie realizowanych w ramach tej umowy, nawet jeżeli będą one dokonane na podstawie odrębnych zamówień i wystawionych faktur. Za taką transakcję będzie się również uznawało transakcję obejmującą więcej niż jedną umowę, jeżeli okoliczności towarzyszące tej transakcji lub warunki, na jakich została ona zrealizowana, będą odbiegały od okoliczności lub warunków zwykle występujących w obrocie elektroniką.

 1. Dokumentowanie obrotu w  przypadku sprzedaży z odwrotnym obciążeniem (nie dotyczy to sprzedaży w systemie vat marża. W tym przypadku nic się nie zmienia).

Faktura wystawiana przez sprzedawcę winna znaleźć stosowna adnotacja tj. „odwrotne obciążenie”. Ponadto faktura powinna zawierać:

 1. dane nabywcy i sprzedawcy (nazwa, adres, nr NIP),
 2. datę wystawienia faktury,
 3. datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi,
 4. kolejny nr faktury,
 5. nazwę (rodzaj towaru) lub usługi,
 6. miarę ilości towarów,
 7. cenę jednostkowa towaru bez kwoty podatku ,
 8. kwoty wszelkich opustów lub obniżek , w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty , o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto,
 9. wartość sprzedaży netto,
 10. adnotacje „odwrotne obciążenie”.
 1. Zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia (dla transakcji powżyej 20.000zł netto) w zależności od statusu prawno-podatkowego odbiorcy:

A )  Nabywcą towarów jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej – w tym przypadku sprzedawca wystawia normalną fakturę vat, ze stawką 23%. Odwrotne obciążenie nie ma zastosowania.

B)  Nabywcą towarów jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą, który jednocześnie jest czynnym PODATNIKIEM VAT (czyli m.in. sporządza deklaracja VAT-7) – w tym przypadku sprzedawca wystawia fakturę z odwrotnym obciążeniem (bez vatu). Na nabywcy ciąży obowiązek rozliczenia vatu z tej transakcji.

C) Nabywcą towarów jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą, który jednocześnie nie jest czynnym podatnikiem vat – w tym przypadku sprzedawca wystawia normalną fakturę vat, ze stawką 23%. Odwrotne obciążenie nie ma zastosowania.

WAŻNE !!!

Proszę stosować odpowiednie  procedury mające na celu sprawdzenie na czyją rzecz dokonywane są dostawy. Pomocne w tym mogą być:

– przy  weryfikacji statusu prawnego:

informacje z bazy Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiIDG), Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), które udostępniane są w Internecie w trybie on-line (www.ceidg.gov.pl lub www.ms.gov.pl).

– przy weryfikacji statusu podatkowego:

http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow – prawy dolny róg  „sprawdź status podmiotu w VAT”

 1. Obowiązek składania krajowych informacji podsumowujących.

Należy składać zbiorcze informacje podsumowujące (VAT-27) za okresy rozliczeniowe, w których powstał obowiązek podatkowy odwrotnego obciążenia.

Podatek od prezentów

3 kwietnia 2015

Rozpoczyna się sezon na komunie oraz wesela. Wielu obdarowanych otrzymuję prezenty przekraczające wartość kilku a nawet kilkunastu tysięcy złotych. Takie prezenty również podlegają opodatkowaniu podatkiem od darowizn. Poniższy artykuł przedstawia zagadnienie od strony formalnej.W praktyce… chyba nikt nie wycenia wartości prezentów jakie otrzymało dziecko na pierwszą komunię świętą, tudzież młoda para od gości weselnych.

Czytaj więcej na: http://ksiegowosc.infor.pl/podatki/inne-podatki-oplaty/141019,Od-wartosciowego-prezentu-na-komunie-nalezy-zaplacic-podatek.html

Podatek dochodowy od samochodów służbowych 2015

15 stycznia 2015

Od 1 stycznia 2015 r. obowiązują nowe zasady ustalania przychodu pracowników w przypadku nieodpłatnego używania samochodów służbowych do celów prywatnych.

Wartość pieniężna nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych wynosi:

250 zł miesięcznie (dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm3)

400 zł miesięcznie ( dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm3).

W przypadku wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych przez część miesiąca przychód z tego tytułu będzie ustalany osobno za każdy dzień w wysokości 1/30 powyższych kwot.

W efekcie wprowadzanych zmian pojawi się obciążenie wynikające z zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 100-150 złotych.

Wybór formy opodatkowania na 2015 rok

12 stycznia 2015

Przypominamy , iż do dnia 20-01-2015 (wtorek) można zmienić formę opodatkowania podatku dochodowego na 2015 rok:

– na liniowy 19%

– na zasady ogólne.

Aby to zrobić wystarczy do swojego Urzędu Skarbowego złożyć pismo o treści:

 A) Zmiana na liniowy

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA

Niniejszym rezygnuję z rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych się na podstawie „zasad ogólnych” i wybieram na podst.. art. 9a ust. 2 i ust 4, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatek liniowy 19% jako formę właściwą rozliczania podatku dochodowego od dnia 01.01.2015r.

B) Zmiana na zasady ogólne

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA

Niniejszym rezygnuję z rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych w formie podatku liniowego 19 % i jako formę właściwą rozliczania podatku dochodowego od dnia 01.01.2015r wybieram zasady ogólne.

 

Dodatkowa możliwość 

Dodatkowo wybieram kwartalny sposób odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy począwszy od 01.01.2015.

W razie pytań i wątpliwości prosimy i kontakt.

Kasa fiskalna – zmiany od 1 stycznia 2015 roku

18 grudnia 2014

Od 1 stycznia 2015 roku ustawodawca rozszerzył katalog towarów i usług, których sprzedaż podlega bezwzględnemu ewidencjonowaniu za pomocą kasy rejestrującej. 

Ze zwolnienia ze względu na niskie obroty (poniżej 20 tys. zł) nie skorzystają przedsiębiorcy, którzy świadczą swoje usługi w zakresie:

 • naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),
 • w zakresie wymiany opon lub kół,
 • w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,
 • w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
 • prawniczych, z wyjątkiem czynności notarialnych,
 • doradztwa podatkowego,
 • związanych z wyżywieniem tj. świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne (w tym również sezonowo) oraz usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),
 • fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych.

Kasa fiskalna dla prawników

Prawnicy, którzy świadczą usługi na rzecz podmiotów fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, będą zmuszeni ewidencjonować je za pomocą kas fiskalnych.

 !!! WAŻNE !!!

Obowiązek powyższy nie dotyczy prawników obsługujących TYLKO i WYŁĄCZNIE podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Również działalność prowadzona przez notariuszy znajduje się na liście działalności nadal zwolnionych z obowiązku prowadzenia ewidencji z zastosowaniem kas fiskalnych.

Przykład:

Prawnik w miesiącu styczniu i lutym świadczył usługi tylko na rzecz podmiotów gospodarczych. W tym przypadku nie musi instalować kasy fiskalnej od 1 marca 2015, ponieważ nie świadczył usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Natomiast jeżeli taka usługa (chociaż raz) wystąpiła w wyżej wymienionym okresie BEZWZGLĘDNIE od 1 marca musi posiadać kasę fiskalną. W przypadku kiedy pierwsza usługa na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej wystąpi w okresie późniejszym niż 1 marzec 2015 roku (a podatnik nie posiada jeszcze kasy fiskalnej, bo nie musiał) to taka usługa powinna być od razu zarejestrowana na kasie fiskalnej, tutaj nie występuję żadne okres przejściowy, bo jedyny okres przejściowy skończył się z końcem lutego. Dlatego warto przeanalizować, czy wystąpią w późniejszych okresach świadczenia dla osób fizycznych, czy usługi będą świadczone tylko dla podmiotów gospodarczych, co uniknie konieczności zakupu kasy fiskalnej.

Rejestrowanie kasy fiskalnej:

Zakup kasy fiskalnej nie jest jedynym obowiązkiem prawnika świadczącego usługi na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, urządzenie musi zostać zgłoszone w urzędzie skarbowym oraz zafiskalizowane przed wykonaniem pierwszej czynności.
Cała procedura zakupu, zgłoszenia kasy i zrefundowaniu 90% wartości kasy fiskalnej (nie więcej niż 700zł netto) dostępna pod naszym linkiem:
Cała procedura zgłoszenia, rejestracji i zwrotu części kosztów za kasę fiskalną przez US dostępna pod naszym linkiem: 

https://www.biuro-konsens.pl/kasa-fiskalna-proces-rejestracji/

Podatek od wynajmu – optymalizacja

17 listopada 2014

Wynajmowanie mieszkania może przynosić spore dochody, od których jednak należy odprowadzić podatek. To, jak wysoki on będzie zależy od wybranej formy opodatkowania. Może się bowiem zdarzyć, że ten sam właściciel, przy takim samym czynszu będzie miał do wyboru zapłacić miesięcznie 360 lub 170 złotych podatku.

Posiadacz nieruchomości, który zdecydował się na jej prywatne wynajęcie (to znaczy nie prowadzi działalności gospodarczej z tym związanej) może wybrać jedną z dwóch form opodatkowania otrzymywanych w ten sposób pieniędzy:

 • ryczałt od przychodów, którego stawka wynosi 8,5 procent,
 • zasady ogólne, czyli tak zwana skala podatkowa (18 lub 32 procent).

Wyboru ryczałtu należy dokonać do 20. dnia pierwszego miesiąca od rozpoczęcia wynajmu (gdy jest to dzień wolny od pracy – należy to zrobić pierwszego dnia roboczego po nim), powiadamiając o tym naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania. Jeśli zatem lokatorzy zapłacili pierwszy czynsz w październiku, to właściciel, który chce płacić ryczałt musi to zgłosić skarbówce najpóźniej 20 listopada, sporządzając samodzielnie oświadczenie (nie ma urzędowego wzoru takiego dokumentu).

Jeśli właściciel zaniechał tego obowiązku, to urząd skarbowy wybiera formę za niego i zawsze będzie to skala podatkowa. Zmiany (przejścia z zasad ogólnych na ryczałt lub odwrotnie) można dokonać tylko z początkiem każdego kolejnego roku – najpóźniej 20 stycznia.

Ryczałt czy skala – co się bardziej opłaca?

Decyzja o tym, na którą formę się zdecydować powinna zależeć od konkretnego przypadku. Najważniejszym kryterium wyboru jest ustalenie, czy właściciel mieszkania ponosi jakiekolwiek koszty związane z wynajmem. Jeśli bowiem sam płaci rachunki za media (na przykład woda, prąd, gaz czy usługi telekomunikacyjne), opłaty administracyjne do spółdzielni, odsetki od kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakup mieszkania czy ubezpieczenie, to bardziej opłacalna będzie skala podatkowa. W tej formie co prawda stawka podatku jest wyższa procentowo, ale faktyczna jego kwota liczona jest od dochodu, czyli przychodu pomniejszonego na przykład o wymienione wyżej koszty (a także amortyzację, której stawka dla lokali mieszkalnych wynosi 1,5 procent, a w szczególnych przypadkach może być podniesiona do 10 procent). Jeśli dodatkowo właściciel przeprowadza w mieszkaniu remont, to podstawa opodatkowania jeszcze się zmniejszy.

Na zasadach ogólnych dochód osiągnięty z wynajmu jest doliczany do tego z innych źródeł (na przykład z umowy o pracę) i rozliczany przy pomocy PIT-36. Stawka podatku wynosi 18 procent, a jeśli suma dochodu przekracza 85528 złotych rocznie, to od tej nadwyżki oddaje się już 32 procent. Jeżeli dochód z wynajmu jest jedynym, to właściciel może jeszcze od podatku odjąć 556,02 złotych, czyli kwotę wolną. Sam również oblicza comiesięczne zaliczki na podatek, które musi z tytułu wynajmu odprowadzać na konto urzędu skarbowego.

Przykład
Właściciel mieszkania o wartości 300 tysięcy złotych wynajmuje je lokatorom za 2 tysiące złotych miesięcznie przez pełny rok kalendarzowy. Najemcy nie ponoszą przy tym żadnych dodatkowych kosztów – wszystkie opłaty administracyjne i licznikowe są dokonywane przez wynajmującego, który dodatkowo jeszcze spłaca kredyt zaciągnięty na zakup tej nieruchomości oraz składkę na jej ubezpieczenie. Co więcej, w marcu przeprowadził niewielki remont i kupił nowe meble do kuchni.

Roczny przychód właściciela z tytułu wynajmu: 24000 złotych (12 x 2 tysiące)
Amortyzacja: 4500 złotych (1,5 procent x 300 tysięcy)
Rachunki za media: 1200 złotych (12 x 100 złotych)
Opłaty administracyjne do spółdzielni: 3600 złotych (12 x 300 złotych)
Ubezpieczenie mieszkania: 500 złotych
Odsetki od raty kredytu: 2000 złotych
Remont i nowe meble: 3000 złotych
Dochód (przychód – koszty): 9200 złotych

Przy wyborze skali podatkowej właściciel podatek obliczy od 9200 złotych dochodu (24000-14800 złotych). Zapłaci więc rocznie 1656 złotych podatku, oczywiście pod warunkiem, że nie wpadł w drugi próg podatkowy.

Gdyby ten sam właściciel wybrał ryczałt, to podatek wyniósłby 2040 złotych (8,5 procent z 24 tysięcy).

W przypadku, gdy właściciel mieszkania nie ponosi żadnych z wymienionych powyżej kosztów, bo na przykład przerzucił je na lokatorów, to podstawę opodatkowania stanowić będą zatem, niezależnie od wybranej formy, 24 tysiące złotych (bazując na danych z przytoczonego przykładu). Ryczałt wyniesie więc w tym przypadku 2040 złotych rocznie (170 miesięcznie), natomiast podatek obliczany na zasadach ogólnych – 4320 złotych rocznie (360 miesięcznie).

Podobnie jak przy skali podatkowej, rozliczający się ryczałtem wpłacają co miesiąc zaliczki na konto urzędu skarbowego. Mają na to czas do 20. dnia miesiąca następującego po tym, za który płacą podatek. Jeśli natomiast chodzi o roczne zeznanie podatkowe, to muszą je złożyć na formularzu PIT-28 do końca stycznia.

 Źródło: money.pl

Terminy przechowywania dokumentacji rachunkowej

16 października 2014

Podstawowe okresy przechowywania dokumentów zawarte w ordynacji podatkowej prezentują się następująco:

1) zatwierdzone roczne sprawozdania finansowe – przechowywanie trwałe,

2) księgi rachunkowe – 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

3) karty wynagrodzeń pracowników – przez okres 50 lat od dnia zakończenia przez ubezpieczonego pracy u danego płatnika,

4) dowody księgowe dotyczące wpływów ze sprzedaży detalicznej – do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy, nie krócej jednak niż do dnia rozliczenia osób, którym powierzono składniki aktywów objęte sprzedażą detaliczną,

5) dowody księgowe dotyczące środków trwałych w budowie, pożyczek, kredytów oraz umów handlowych, roszczeń dochodzonych w postępowaniu cywilnym lub objętych postępowaniem karnym albo podatkowym – przez 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione,

6) dokumenty inwentaryzacyjne – 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

7) pozostałe dowody księgowe i dokumenty – 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

8) paragony fiskalne – licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

PRZYKŁAD 1:

Księgi rachunkowe (wszystkie dokumenty z nimi związane) za 2012 r. powinny być przechowywane do końca 2018 r.

PRZYKŁAD 2:

Przedsiębiorca złożył deklarację VAT za 12/2006 (lub 4 kwartał 2006 r.), termin płatności podatku to 25.01.2007 r., czyli dokumenty ujęte w rejestrze VAT za 12/2006 (lub 4 kwartał 2006 r.) należy przechowywać do końca 2012 roku.

Składki ZUS przedsiębiorców w 2015 r.

15 września 2014

Od 1 stycznia 2015 r. wzrośnie wysokość składek na ubezpieczenie społeczne dla przedsiębiorców. Wynika to ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę – w przypadku nowych firm oraz wyższego prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, które stanowi podstawę wyliczenia składek dla przedsiębiorców działających na rynku od dłuższego czasu.

 

 

 

Przypominamy iż:

I. „Mały ZUS” płacą:

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, które:

 • nie prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności,
 • nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

II.  „Duży ZUS” płacą:

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność, tj.:

 • osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, niewymienione w punkcie I,
 • twórcy i artyści,
 • osoby prowadzące działalność w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a także osoby prowadzące działalność w zakresie wolnego zawodu, z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnicy spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej,
 • osoby prowadzącą publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty oraz
 • osoby współpracujące z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność.

 

źródło: podatki.biz

Sprzedaż samochodu firmowego po 1 kwietnia 2014 roku.

10 sierpnia 2014

Wycofanie samochodu z działalności nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT, gdy przy jego nabyciu nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku. Gdy odliczono przynajmniej 60% VAT, jego wycofanie z działalności podlega opodatkowaniu stawką 23%. Natomiast jego sprzedaż podlega opodatkowaniu stawką 23% niezależnie od tego, czy przy jego nabyciu odliczono VAT, czy nie – przepisy obowiązujące od 1 kwietnia 2014 roku.

Sprzedaż samochodu a VAT na przestrzeni ostatnich miesięcy

1. Do końca 2013 roku przedsiębiorcy sprzedający samochody używane w firmie mieli prawo do zwolnienia z VAT przy transakcji sprzedaży gdy: przy nabyciu samochodów nie przysługiwało im prawo do odliczenia VAT lub gdy przy nabyciu pojazdów przysługiwało im ograniczone prawo (60%) do odliczenia ze względu na rodzaj nabywanego samochodu. Oba powyższe zwolnienia miały zastosowanie pod warunkiem, że sprzedawany pojazd spełniał definicję towaru używanego – wykorzystywany dłużej niż pół roku (która od początku 2014 już nie obowiązuje). Vat podlegał 5-letniej korekcie od daty zakupu samochodu na cele firmowe.

2. Pomiędzy 1 stycznia, a 1 kwietnia 2014 roku sprzedaż samochodów z ograniczonym prawem do odliczenia VAT (60%, nie więcej niż 6.000zł lub 50%, nie więcej niż 5.000zł), bez względu na długość użytkowania pojazdu korzystały ze zwolnienia z VAT. Przedsiębiorcy nie mogli w tym przypadku sprzedać samochodu ze stawką zw, od którego przy zakupie nie mieli prawa do odliczenia podatku.

3. Od 1 kwietnia 2014 r. nie ma już możliwości sprzedaży samochodu firmowego bez opodatkowania VAT, gdy sprzedawca jest VAT-owcem. Możliwe natomiast jest skorygowanie VAT-u nieodliczonego przy zakupie.

Sprzedaż samochodu firmowego po 1 kwietnia 2014 r. a  korekta VAT

Jeżeli przedsiębiorca zdecyduje się na sprzedaż auta (od 1 kwietnia 2014 roku ze stawką 23%) o wartości początkowej powyżej 15 tys. zł w okresie 5 lat (60 miesięcy) od jego nabycia, ma prawo do korekty VAT nieodliczonego przy zakupie, w wysokości proporcjonalnej do pozostałego okresu korekty (w przypadku samochodów do 15tys. okres ten wynosi 12 miesięcy). Np. sprzedając samochód po 10 miesiącach, korekta obejmuje 5/6 nieodliczonego VAT-u. Jest to tzw. korekta „in plus”, czyli taka, która zmniejsza obciążenie podatkowe przedsiębiorcy (zwiększa podatek naliczony).

PRZYKŁAD:

Przedsiębiorca kupił samochód osobowy w sierpniu 2013 r. za 90 000 zł brutto (w tym 23% VAT, czyli 20 700 zł) i odliczył z tego tytułu 6000 zł VAT. Następnie zdecydował się na sprzedaż tego auta w kwietniu 2014 r. za 75 000 zł. W związku ze sprzedażą musi wykazać do zapłaty VAT w wysokości 17 250 zł (23% VAT). Jednocześnie ma prawo do skorygowania VAT-u nieodliczonego przy zakupie, w odpowiedniej proporcji:

– 20 700 zł – 6000 zł = 14 700 zł.

– 14 700 zł x 52 (miesiące liczone od nabycia wraz z miesiącem sprzedaży)/60 = 12 740 zł.

A zatem w związku ze sprzedażą przedsiębiorca musi zapłacić 4510 zł VAT (17 250 zł – 12 740 zł).

Nowe przepisy dotyczące sprzedaży pojazdów, przewidują korzystniejsze zasady opodatkowania dla tych przedsiębiorców, którzy przy zakupie auta odliczyli część VAT-u, niż dla tych którzy kupili samochód bez opcji odliczenia VAT. W przypadku sprzedaży samochodu od którego nie przysługiwało odliczenie podatku nie istnieje żadne prawo do jakiejkolwiek korekty.

 

żródło: ksiegowosc.infor.pl

Zakup wody dla pracowników – kwestia podatkowa

27 lipca 2014

Szczególnie  okresie letnim, kiedy temperatury powietrza przekraczają często 30 stopni Celsjusza każdy pracodawca ma obowiązek zapewnić wszystkim pracownikom wodę zdatną do picia lub inne napoje, a pracownikom zatrudnionym stale lub okresowo w warunkach szczególnie uciążliwych – zapewnić oprócz wody także inne napoje. Poniżej przedstawiamy w jaki sposób księgować tego rodzaju wydatki.*

1) Woda a podatek dochodowy od osób fizycznych (woda dla pracowników)

Świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia, przysługujące pracownikom na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, jeżeli zasady ich przyznawania wynikają z odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na mocy tych ustaw, są wolne od podatku dochodowego. Oznacza to, że wartość wody, którą pracodawca przekazuje swoim pracownikom, nie stanowi dla nich przychodu. Nie podlega zatem opodatkowaniu PIT.

2) Woda a składki na ubezpieczenie społeczne.

Przekazanie wody pracownikom nie powoduje również obowiązku objęcia jej wartości składkami na ubezpieczenia społeczne.

3) Woda jako koszt uzyskania przychodów pracodawcy

Wydatki ponoszone przez pracodawców na zakup wody  niewątpliwie mają związek z przychodem i prowadzoną działalnością gospodarczą.  Zakup wody i napojów z całą pewnością może być zaliczany do kosztów uzyskania przychodów.

 

* Zgodnie z § 4 ust. 1  rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r., nr 169, poz. 1650, z późn. zm.) pracodawca ma obowiązek zapewnić napoje pracownikom zatrudnionym:

 • w warunkach gorącego mikroklimatu, charakteryzującego się wartością wskaźnika obciążenia termicznego (WBGT) powyżej 25 st. C,
 • w warunkach mikroklimatu zimnego, charakteryzującego się wartością wskaźnika siły chłodzącej powietrza (WCI) powyżej 1000,
 • przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 10 st. C lub powyżej 25 st. C,
 • przy pracach związanych z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet,
 • na stanowiskach pracy, na których temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28 st. C.

 

Kasa fiskalna – limity i zwolnienia

22 lipca 2014

 

1 . Jak liczyć limit obrotów uprawniający do korzystania ze zwolnienia z ewidencjonowania, gdy Rozpoczęcie sprzedaży w następuję trakcie roku podatkowego?

Kwota zwolnienia od ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej po dniu 31 grudnia 2012 r. wynosi 20.000 zł netto . Zatem jak wynika z powyższego, w przypadku podatników rozpoczynających sprzedaż w 2013 r. (lub 2014 r.) limit 20.000 zł wylicza się proporcjonalnie do okresu dokonywania sprzedaży. Przy czym, limit ten należy liczyć od momentu rozpoczęcia sprzedaży dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej , a nie od momentu rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Przykład

Podatnik od 1 lipca 2014 r. rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej. W dniu 3 lipca br. dokonał pierwszej sprzedaży na rzecz osoby fizycznej. Limit obrotów uprawniających do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania powinien wyliczyć według następującego wzoru:

A = B × C/D

gdzie:

A oznacza graniczną kwotę obrotu w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży, której przekroczenie powoduje utratę zwolnienia,
B oznacza limit określony w rozporządzeniu, czyli 20.000 zł,
C oznacza liczbę dni prowadzenia sprzedaży, jaka pozostała do końca roku (w opisywanej sytuacji liczonych od dnia 3 lipca 2014 r.),
D oznacza liczbę dni w roku podatkowym.

Z wyliczenia wynika, iż limit wynosi 9.972,60 zł (20.000 zł × 182/365).

 

2. Zwolnienie sprzedaży wysyłkowej/usług z ewidencjonowania na kasie fiskalnej (dotyczy osób nieprowadzących działalności gospodarczej).

Dostawa towarów w systemie wysyłkowym/świadczenie usług (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), za które zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), pod warunkiem że z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie dostawy zapłata dotyczyła.

 

 

 

 

 

Zakup roweru – koszt uzyskania przychodu

15 lipca 2014
Rozliczanie w firmie roweru jest możliwe nie tylko w przypadku np. kuriera, czy właściciela pizzerii, jak mogłoby się wydawać. Każdy przedsiębiorca może zdecydować, że dla niego najwygodniejszym środkiem transportu jest właśnie rower. Wtedy może go rozliczyć, o ile udowodni tę potrzebę. Argumentami mogą być tutaj m.in. dojazdy:
 • do biura (także coworkingowego) lub gabinetu,
 • do siedziby klienta lub w miejsce wykonywania usługi,
 • do sklepu, hurtowni itp. po towar lub wyposażenie,
 • na konferencję branżową, szkolenie związane z działalnością, itp.

Jak widać możliwości jest dużo i są one analogiczne, jak w przypadku uzasadnienia samochodu w firmie. Oczywiście trzeba pamiętać, by każdy wydatek był udokumentowany fakturą.

Posiadanie w firmie samochodu nie wyklucza roweru
Z pewnością wielu przedsiębiorców rozlicza już w firmie wydatki związane z samochodem. Może to być zarówno samochód firmowy (wpisany do ewidencji środków trwałych), jak i prywatny wykorzystywany do działalności. W obu przypadkach nie wyklucza to rozliczania roweru. Wystarczy, że przedsiębiorca:

 • jest w stanie udowodnić, że wykorzystuje rower do celów firmowych,
 • może wykazać kiedy korzysta z roweru, a kiedy z samochodu.

Udowodnienie potrzeby posiadania roweru firmowego oprócz samochodu nie powinno być trudne. Argumentami ekonomicznymi, które przemawiają za rowerem mogą być niższe koszty, a także szybsze poruszanie się po zakorkowanym mieście. Z kolei samochód może służyć głównie do dłuższych podróży lub takich, które wymagają przewiezienia towaru.

Czy rower warty ponad 3,5 tys. zł trzeba amortyzować?
Według ogólnej zasady zakupy o wartości powyżej 3,5 tys. zł podlegają amortyzacji. Mówiąc w uproszczeniu, amortyzacja to mechanizm rozliczania wydatku „na raty”, czyli stopniowo przez okres określony w przepisach. Czy działa on w przypadku roweru?

Ogólnie amortyzacja roweru o wartości powyżej 3,5 tys. zł jest konieczna, ale istnieje opcja skorzystania z amortyzacji jednorazowej, która niejako zaprzecza idei amortyzacji – drogi zakup nie rozlicza się stopniowo, tylko jednorazowo. Taka możliwość istnieje w przypadku zakupu roweru „na firmę” przez nowych przedsiębiorców i tzw. małych podatników.

 

Źródło: http://www.podatki.egospodarka.pl/112949,Zakup-roweru-na-firme-w-kosztach-uzyskania-przychodu,1,68,1.html

OFE – przed i po 1 sierpnia 2014r.

12 czerwca 2014

Przedstawiamy najważniejsze zmiany w Otwartych Funduszach Emerytalnych:

Zwolnienie podmiotowe w VAT: limit proporcjonalny

10 czerwca 2014

Przedsiębiorcy, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła  (w poprzednim roku podatkowym) kwoty 150 000 zł, z zasady korzystają prawa do zwolnienia z podatku od towaru i usług. Natomiast przedsiębiorcy  rozpoczynający działalność gospodarczą w trakcie roku muszą samodzielnie wyliczyć przysługujący im limit.

!!! Przypominamy !!!

Do limitu wartości sprzedaży nie wliczamy: kwoty podatku, dostawy towarów i świadczenia usług zwolnionych z podatku oraz towarów, które zaliczane są do środków trwałych oraz WNiP podlegających amortyzacji.

Przykład: 

Przedsiębiorca rozpoczął działalność gospodarczą 10 sierpnia 2013 r. W celu ustalenia limitu jaki przysługuję podatnikowi  należy dokonać następujących wyliczeń:


Długość okresu prowadzenia działalności gospodarczej (od 10 sierpnia do 31 grudnia) to 143 dni. Ze względu na fakt, iż rok 2013 jest  nie jest rokiem przestępnym, wartość tę należy odnieść do 365 dni przypadających na cały rok podatkowy.

143 dni, w odniesieniu do 365 dni w 2013 r, wynosi 143/365 = 39,18 %

Zatem, aby podatnik mógł skorzystać ze zwolnienia podmiotowego, wartość planowanej przez niego sprzedaży nie może przekroczyć kwoty  39,18% * 150 000 zł = 58 767,12 zł

Odliczenie 100% od samochodów – dodatkowe badania

2 czerwca 2014

Samochody, których konstrukcja umożliwia odliczenie 100% Vat, bez prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu:

1 Posiadają  jeden rząd siedzeń, oddzielony od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:

– klasyfikowanych zgodnie z przepisami do podrodzaju „wielozadaniowy”, „van” (VAT-1),

– z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków (VAT-3),

2. Posiadają  kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu (VAT-4).

3.  Posiadają więcej niż jeden rząd siedzeń, które oddzielone są od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą i u których długość części przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona po podłodze od najdalej wysuniętego punktu podłogi pozwalającego postawić pionową ścianę lub trwałą przegrodę pomiędzy podłogą a sufitem do tylnej krawędzi podłogi, przekracza 50% długości pojazdu (VAT-2)

 

Spełnienie wymagań dla wyżej wymienionych  samochodów VAT-1, VAT-3 i VAT-4 jest stwierdzane na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów. Konieczne będzie także uzyskanie zaświadczenia wydanego przez tę stację oraz wpisu do dowodu rejestracyjnego, zawierającego odpowiednią adnotację o spełnieniu tych wymagań. Co istotne zaświadczenia (VAT-1, VAT-3, VAT-4) wydane przed dniem wejścia w życie nowelizacji  (przed 1 kwietnia 2014 roku) zachowują ważność.

VAT-1:

– nie trzeba przeprowadzać  dodatkowych badań,

– nie prowadzimy ewidencji przebiegu pojazdu (nie zgłaszamy do US  – VAT-26),

– 100% odliczenie Vatu od paliwa i etc.

VAT-2:

– nie trzeba  przeprowadzać dodatkowych badań,

– w przypadku mieszanego wykorzystywania samochodu – odliczamy 50% bez ewidencji przebiegu,

– 100% odliczenie Vatu  – konieczność prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, oraz  zgłoszenia do US (VAT-26).

VAT-3:

– samochód posiada jeden rząd siedzeń – konieczność przeprowadzenia dodatkowych badań  do 30.06.2014, odliczamy 100% i nie prowadzimy EPP,

– samochód posiada dwa rzędy  siedzeń – odliczamy 50%  Vatu bez ewidencji przebiegu lub 100% i prowadzimy ewidencję przebiegu i  zgłaszamy do US (VAT-26).

VAT-4:

– samochód posiada jeden rząd siedzeń – konieczność przeprowadzenia dodatkowych badań  do 30.06.2014, odliczamy 100% i nie prowadzimy EPP,

–  samochód posiada dwa rzędy  siedzeń – odliczamy 50%  Vatu bez ewidencji przebiegu lub 100% i prowadzimy ewidencję przebiegu i  zgłaszamy do US (VAT-26).

Kasa fiskalna – proces rejestracji

27 maja 2014

Kasa rejestrująca, która ma pracować jako urządzenie fiskalne, zgodnie z art. 111 ust. 6a ustawy o VAT, musi zapewniać prawidłowe zaewidencjonowanie podstawowych danych dotyczących zawieranych transakcji, w tym wysokości uzyskiwanego przez podatnika obrotu i kwot podatku należnego, oraz musi przechowywać te dane lub też zapewniać bezpieczny ich przekaz na zewnętrzne nośniki danych. Pamięć fiskalna kasy rejestrującej powinna posiadać numer unikatowy, nadawany w ramach czynności materialno-technicznych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Zgodnie z ust. 3c wymienionego artykułu, podatnicy mogą stosować do ewidencjonowania wyłącznie kasy rejestrujące posiadające potwierdzenie Prezesa Głównego Urzędu Miar, że kasy te spełniają funkcje, o których mowa w ustawie oraz rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych.

Zarówno podatnik rozpoczynający działalność gospodarczą, jak również podatnik prowadzący działalność korzysta  ze zwolnienia z obowiązku stosowania kasy rejestrującej ze względu na wysokość obrotów, określonego w § 3 ust. 7 rozporządzenia w sprawie zwolnień. W myśl tego przepisu, podatnikom przysługuje zwolnienie z ewidencjonowania do dnia przekroczenia kwoty obrotów w wysokości 20.000 zł netto, z tytułu sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Etapy rejestracji kasy fiskalnej:

1. Informacja o ilości kas, którą podatnik zamierza stosować do ewidencjonowania

Obowiązkiem podatnika jest złożenie naczelnikowi właściwego urzędu skarbowego pisemnego zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących, które zamierza stosować do ewidencjonowania i miejscu (adresie) ich używania. Zawiadomienie to powinno być złożone przed obowiązującym terminem rozpoczęcia ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Jeśli podatnik zamierza stosować do ewidencjonowania jedną kasę, zawiadomienie może być dokonane na formularzu zgłoszenia o miejscu instalacji kasy , pod warunkiem, że zgłoszenie to zostanie złożone przed powstaniem obowiązku ewidencjonowania.

Złożenie zawiadomienia o liczbie kas jest  jednym z warunków, których spełnienie pozwala podatnikowi na odliczenie 90% kwoty wydatkowanej na zakup kasy, nie więcej jednak niż 700 zł.

Rozporządzenie nie określa wzoru powyższego zawiadomienia, poza wymogiem dotyczącym formy pisemnej.

2. Zgłoszenie kasy w celu otrzymania numeru ewidencyjnego

Podatnicy rozpoczynający ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących mają obowiązek dokonać zgłoszenia kasy rejestrującej do naczelnika urzędu skarbowego w celu otrzymania numeru ewidencyjnego kasy. W tym samym terminie zgłoszenia takiego, na dokumencie określonym w załączniku nr 7 do rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, dokonuje podmiot wykonujący serwis kas.

Fiskalizacja kasy rejestrującej jest to jednokrotna i niepowtarzalna czynność inicjująca pracę modułu fiskalnego kasy z pamięcią fiskalną kasy, zakończona wydrukiem dobowego raportu fiskalnego. Jest to jedna z czynności serwisowych, do której wykonania jest zobowiązany podatnik za pośrednictwem serwisanta. Po ufiskalnieniu kasy podatnik może dokonywać wyłącznie sprzedaży w trybie fiskalnym.

Na podstawie zgłoszenia o miejscu instalacji kasy rejestrującej, naczelnik urzędu skarbowego nadaje kasie numer ewidencyjny, który podatnik powinien w sposób trwały nanieść na obudowę kasy. Numer ewidencyjny kasy oraz książki kasy są identyczne i nie mogą być przypisane innym urządzeniom. Numer ewidencyjny nie ulega zmianie w przypadku zmiany właściwości naczelnika urzędu skarbowego.

3. Wniosek podatnika zwolnionego z VAT o zwrot części kwoty wydatkowanej na zakup kasy

Podatnik który rozpoczął ewidencjonowanie obrotu w obowiązujących terminach i wykonuje wyłącznie czynności zwolnione od podatku lub jest podatnikiem zwolnionym od podatku ze względu na wysokość osiągniętego obrotu, otrzymuje od urzędu skarbowego zwrot części kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, w terminie do 25. dnia od daty złożenia wniosku. Kwota zwrotu wynosi 90% ceny zakupu kasy (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.

 

 

Książka przychodów i rozchodów czy księga handlowa?

20 maja 2014

Podmioty zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2014 r.

Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie są zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych od 1 stycznia 2014 r., jeżeli ich przychody za 2013 r. wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1.200.000 euro. Limit zawierający się w tych przepisach przelicza się na walutę polską po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski, na dzień 30 września roku poprzedzającego rok obrotowy.

Zatem limit przychodów za 2013 r., przekroczenie którego decyduje o prowadzeniu ksiąg rachunkowych w 2014 r., wynosi:

1.200.000 euro x 4,2163 zł/euro  = 5.059.560 zł

Za  przychodów z działalności gospodarczej należy rozumieć m.in.:

1) sprzedaż towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

2) przychody z odpłatnego zbycia składników majątku trwałego,

3) dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów,

4) różnice kursowe,

5) otrzymane kary umowne,

6) odsetki od środków na rachunkach bankowych utrzymywanych w związku z wykonywaną działalnością,

7) wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń,

8) przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze, składników majątku związanych z działalnością gospodarczą.

 

Jednorazowa amortyzacja

26 kwietnia 2014

* Kto może skorzystać z jednorazowej amortyzacji?

W grupie uprawnionych do jednorazowej amortyzacji znajdują się podatnicy rozpoczynający w roku podatkowym działalność gospodarczą oraz mali podatnicy. Małym podatnikiem jest podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro.

* Jakie środki trwałe podlegają jednorazowej amortyzacji?

Jednorazowych odpisów amortyzacyjnych można dokonywać  od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym zostały one wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

* Jaki jest roczny limit jednorazowej amortyzacji?

Limit roczny wynosi 50.000 euro, natomiast w ciągu 3 lat łączna pomoc nie może przekroczyć 200.000 euro brutto. Kurs euro przeliczany jest  według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, którego ten limit dotyczy.

* kiedy nie można zastosować jednorazowej amortyzacji?

Jednorazowa amortyzacja nie  dotyczy podatnika rozpoczynającego prowadzenie działalności gospodarczej, który w roku rozpoczęcia tej działalności, oraz w okresie 2 lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia, prowadził działalność gospodarczą samodzielnie lub jako wspólnik spółki niemającej osobowości prawnej albo działalność taką prowadził małżonek tej osoby, jeżeli między małżonkami istniała w tym czasie wspólność majątkowa.

Odliczenie 100% VAT od paliwa – od 1 kwietnia 2014 roku

20 kwietnia 2014

Warunki do spełnienia, które umożliwiają 100% odliczenia Vatu od zakupów związanych z pojazdem samochodowym:

1. Pojazd wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika

2. Konstrukcja pojazdu wyklucza użycia go w innym przypadku niż do działalności gospodarczej, czyli:

a) pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:

– klasyfikowane na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub

–  z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków,

b) pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, które posiadają kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu,

c) pojazdy specjalne, które spełniają również warunki zawarte w odrębnych przepisach, określone dla następujących przeznaczeń:

* agregat elektryczny/spawalniczy,

*  do prac wiertniczych,

*  koparka, koparko-spycharka,

*  ładowarka,

*  podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych,

*  żuraw samochodowy

3. Prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu (nie dotyczy pojazdów wymienionych w punkcie 2). Na taką ewidencję składać się będą m.in. następujące informację:

a) numer rejestracyjny pojazdu samochodowego

b) dzień rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia ewidencji,

c) stan licznika przebiegu pojazdu samochodowego na dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji, na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji,

d) wpis osoby kierującej pojazdem samochodowym dotyczący każdego wykorzystania tego pojazdu, obejmujący:

– datę i cel wyjazdu,

– opis trasy (skąd – dokąd),

– liczbę przejechanych kilometrów,

– imię i nazwisko osoby kierującej pojazdem.

4. Złożenie w ciągu 7 dni od poniesienia pierwszego wydatku związanego z samochodem informacji VAT-26 do właściwego urzędu skarbowego (nie dotyczy pojazdów wymienionych w punkcie 2).

 

 

Podatek od czynności cywilnoprawnych

19 kwietnia 2014

 

1. Kiedy należy zapłacić podatek PCC?

Podatek od czynności cywilnoprawnych należy zapłacić od transakcji o wartości rynkowej powyżej 1000 zł.

2. Jaki termin zapłaty podatku PCC obowiązuję i jaki druk należy wypełnić?

Od momentu kupna/zawarcia umowy obowiązuję 14 dniowy termin na zapłatę podatku wraz ze złożeniem deklaracji PCC-3.

3. Jakie stawki podatku obowiązują dla konkretnych transakcji?

Stawki podatku wynoszą:

1)  od umowy sprzedaży:
 a) nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym
 2%,
b)  innych praw majątkowych
 1%;
2) od umów zamiany, dożywocia, o dział spadku, o zniesienie współwłasności oraz darowizny:
a) przy przeniesieniu własności nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym
 2%,
b) przy przeniesieniu własności innych praw majątkowych
1%;
3) od umowy ustanowienia odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności, z zastrzeżeniem art. 7 ust. 5 ustawy;
1%
4) od umowy pożyczki oraz depozytu nieprawidłowego, z zastrzeżeniem art. 7 ust. 5 ustawy;
2%
5) od ustanowienia hipoteki:
a) na zabezpieczenie wierzytelności istniejących – od kwoty zabezpieczonej wierzytelności
0,1%,
b) na zabezpieczenie wierzytelności o wysokości nieustalonej
19 zł;
6) od umowy spółki
0,5%.

 

4. Jakie konsekwencję czekają podatnika w przypadku niezapłacenia w terminie PCC?

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości urząd skarbowy może nałożyć podatek w wysokości 20%.

Status małego podatnika w 2014 roku

15 kwietnia 2014

* Status małego podatnika przysługuje podmiotom, u których wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku vat) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro. Przypominamy, iż do końca 2013 r. limit ten wynosi 4.922.000 zł, natomiast w 2014 roku jest to 5.068.000 zł.

* Zalety bycia małym podatnikiem:
– metoda kasowa rozliczeń VAT,
– kwartalne rozliczenia VAT bez konieczności wpłacania zaliczek,
– jednorazowa amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (max do 50 000 euro)
– możliwość wpłacania zaliczek na podatek dochodowy w formie kwartalnej lub uproszczonej.

Zeznanie roczne za 2013 rok – ulgi i odliczenia

1 kwietnia 2014

Przed nami ostatni miesiąc na rozliczenie PITu za 2013 rok. Zobacz jakie odliczenia od:

a) dochodu

http://www.wskazniki.gofin.pl/8,267,2,odliczenia-od-dochodu.html

b) podatku

http://www.wskazniki.gofin.pl/8,268,2,odliczenia-od-podatku.html

…ustawodawca jeszcze nie zlikwidował

Samochód firmowy od 1 kwietnia 2014r. – zmiany VAT

1 kwietnia 2014

Od 1 kwietnia 2014 ustawodawca szykuję prawdziwą „rewolucję” związaną z zakupem/eksploatacją oraz sprzedażą samochodu firmowego. Biuro Konsens przedstawia najważniejsze informację, które pomogą (albo spróbują ) zrozumieć nowe przepisy.

Zasada powstania obowiązku podatkowego w VAT 2014 – usługi budowlane

23 lutego 2014

* Termin powstania obowiązku podatkowego

W 2014 r. obowiązek podatkowy dla  usług budowlanych  powstaje w momencie wystawienia faktury. Jedynym warunkiem jest terminowe wystawienie faktury, czyli nie później niż 30. dnia od dnia wykonania usługi. Jeżeli przed wykonaniem usługi podatnik otrzyma całość lub część zapłaty,  wtedy obowiązek podatkowy od otrzymanej kwoty powstanie w dacie jej otrzymania.

!!!  Przypominamy, iż do końca grudnia 2013 roku obowiązek podatkowy od usług budowlanych powstawał w momencie otrzymania całości lub części zapłaty, nie później niż 30. dnia, licząc od dnia wykonania usługi.

* Termin wystawienia faktury

Dla Usług budowlanych fakturę wystawia się nie później niż 30 dnia od dnia wykonania usług

Termin odliczenia VAT

Odliczenie VAT dokonuje się w rozliczeniu za okres, w którym u sprzedawcy (usługodawcy) powstał obowiązek podatkowy, nie wcześniej jednak niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik (nabywca) otrzymał fakturę

Zasada powstania obowiązku podatkowego w VAT 2014 – sprzedaż wysyłkowa

23 lutego 2014

     Od 1 stycznia 2014 r. podstawowym terminem powstania obowiązku podatkowego jest  chwila dokonania dostawy towarów lub moment wykonania usługi (do tej pory zasada powstania obowiązku podatkowego ściśle związana była z datą wystawienia faktury).

* Termin powstania obowiązku podatkowego

w 2014 r. obowiązek podatkowy przy sprzedaży wysyłkowej powstaje według zasad ogólnych, czyli w momencie dokonania dostawy towaru, tudzież w chwili otrzymania całości lub części zapłaty.

!!! Przypominamy, że do 31 grudnia 2013 za moment powstania obowiązku podatkowego był równoznaczny z momentem otrzymania zapłaty za daną przesyłkę (np. od kuriera).

* Termin wystawienia faktury

Fakturę dokumentującą sprzedaż wysyłkową należy wystawić  nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub otrzymano całość lub część zapłaty (do końca 2013 roku obowiązywał termin nie późniejszy niż 7 dni od daty wydania towaru).

 * Termin odliczenia VAT

Odliczenie VAT dokonuje się w rozliczeniu za okres, w którym u sprzedawcy (usługodawcy) powstał obowiązek podatkowy, nie wcześniej jednak niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik (nabywca) otrzymał fakturę

Zasada powstania obowiązku podatkowego w VAT 2014 – usługa transportowa

22 lutego 2014

       Od 1 stycznia 2014 r. podstawowym terminem powstania obowiązku podatkowego jest  chwila dokonania dostawy towarów lub moment wykonania usługi (do tej pory zasada powstania obowiązku podatkowego ściśle związana była z datą wystawienia faktury).

* Termin powstania obowiązku podatkowego

Obowiązek podatkowy od usług transportowych powstaje według zasady która obowiązuję od 1 stycznia 2014 r., a więc w momencie  wykonania usługi. W przypadku, kiedy podatnik otrzyma całość lub część zapłaty przed wykonaniem usługi, wtedy obowiązek podatkowy (od otrzymanej kwoty) powstaję w dacie jej otrzymania.

!!! Przypominamy, iż do końca 2013 roku obowiązek podatkowy powstawał z chwilą otrzymania całości (lub części zapłaty), nie później niż 30. dnia od dnia wykonania usługi.

* Termin wystawienia faktury

Fakturę za usługi transportowe należy wystawić nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu wykonania usługi tudzież otrzymania całości (części zapłaty).

Fakturę można wystawić również do 30 dni przed wykonaniem usługi lub otrzymaniem zapłaty (zaliczki).

 * Termin odliczenia VAT

Odliczenie VAT dokonuje się w rozliczeniu za okres, w którym u sprzedawcy (usługodawcy) powstał obowiązek podatkowy, nie wcześniej jednak niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik (nabywca) otrzymał fakturę

 

 

Składki ZUS dla przedsiębiorców – 2014 rok.

16 lutego 2014

Przypominamy, że w 2014 zmieniły się składki ZUS dla przedsiębiorców. Poniżej aktualne wartości.

A) Działalność min. 2 lata:  

Zdrowotne –  270,40 zł

Emerytalne – 438,73 zł

Rentowe – 179,81 zł                                                                                   –

Chorobowe –  55,07 zł

Wypadkowe – 43,38 zł

Fundusz Pracy –  55,07 zł

 

A) Działalność do 2 lat:  

Zdrowotne –  270,40 zł

Emerytalne – 98,38 zł

Rentowe – 40,32 zł                                                                                   –

Chorobowe –  12,35  zł

Wypadkowe – 9,73 zł

 

Powstanie obowiązku podatkowego w VAT – zasady ogólne

26 stycznia 2014

        Od 1 stycznia 2014 r. wchodzą w życie istotne zmiany dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT. Dotyczą zarówno zasad ogólnych, jak i modyfikują dotychczasowe szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego.

Zgodnie z nowymi regulacjami obowiązek podatkowy będzie powstawał w momencie  dokonania dostawy towarów bądź też wykonania usługi.  Ogólna zasada dotycząca powstania obowiązku podatkowego w VAT nie będzie zatem związana (jak dotychczas) z datą wystawienia faktury.

A) Dostawa towarów:

* dostawa towarów następuję w momencie przeniesienia prawa do rozporządzania nimi jak właściciel.

Przykład:

– bezpośrednie przekazanie towarów odbiorcy,

– dostarczenie towarów w miejsce wskazane przez odbiorcę,

– przekazanie towaru kurierowi, bądź też innej firmie transportowej.

B) Wykonanie usługi:

*  Za usługę wykonaną będzie się uznawać również usługę wykonaną częściowo, dla której to części określona będzie zapłata.

* W przypadku  usługi, która będzie miała określone następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, to obowiązek podatkowy powstanie w momencie upływu każdego okresu, do którego będą się odnosić te płatności lub rozliczenia, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi.

* Natomiast jeżeli usługa świadczona jest  w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla której w związku z jej świadczeniem w danym roku nie będą upływać terminy płatności lub rozliczeń, uznawać się będzie za wykonaną z upływem każdego roku podatkowego, do momentu zakończenia świadczenia usługi.

Termin wystawienia faktury

Od początku 2014 r. z fakturę wystawiać się będzie nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę. Natomiast  art. 106i ust. 7 ustawy zabrania wystawienie faktury wcześniej niż 30. dnia przed dokonaniem dostawy lub wykonaniem usługi.

 

Wybór formy opodatkowania na 2014 rok

16 stycznia 2014

 

Przypominamy , iż do dnia 20-01-2014 (poniedziałek) można zmienić formę opodatkowania podatku dochodowego na 2014 rok:

– na liniowy 19%

– na zasady ogólne.

Aby to zrobić wystarczy do swojego Urzędu Skarbowego złożyć pismo o treści:

 A) Zmiana na liniowy

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA

Niniejszym rezygnuję z rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych się na podstawie „zasad ogólnych” i wybieram na podst.. art. 9a ust. 2 i ust 4, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatek liniowy 19% jako formę właściwą rozliczania podatku dochodowego od dnia 01.01.2014r.

B) Zmiana na zasady ogólne

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA

Niniejszym rezygnuję z rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych w formie podatku liniowego 19 % i jako formę właściwą rozliczania podatku dochodowego od dnia 01.01.2014r wybieram zasady ogólne.

 

Dodatkowa możliwość 

Dodatkowo wybieram kwartalny sposób odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy począwszy od 01.01.2014.

W razie pytań i wątpliwości prosimy i kontakt.

Zasady korzystania ze zwolnienia z VAT w 2014 r.

14 grudnia 2013

W roku 2014, podobnie jak i obecnie limit zwolnienia podmiotowego w podatku VAT będzie wynosił 150 000 zł. Część przepisów ulega jednak w przyszłym roku  nowelizacji. Warto zatem poznać zasady, jakie będą obowiązywały przedsiębiorców zamierzających korzystać z tego zwolnienia.

Ustalenie limitu VAT: 

Przy ustalaniu limitu VAT  nie będą brane pod uwagę następujące czynności:

– sprzedaż środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,

– wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju,

– transakcje zwolnione z VAT, z wyjątkiem:

a) transakcji związanych z nieruchomościami

b) transakcje dotyczące walut, usługi zarządzania funduszami inwestycyjnymi, udzielania kredytów i pożyczek

c) usług ubezpieczeniowych

Utrata prawa do zwolnienia VAT lub dobrowolna rezygnacja:

Zgodnie z dotychczasowymi przepisami zwolnienie traci moc w momencie przekroczenia 150.000 zł . Opodatkowaniu VAT podlega natomiast nadwyżka sprzedaży ponad tę kwotę. Od 2014 roku wartość sprzedaży zwolnionej od podatku przekroczy ustawowy limit zwolnienia z VAT, opodatkowaniu będzie podlegała cała wartość sprzedaży, która spowodowała przekroczenie tego limitu.

Przykład:

2013 rok – podatnik sprzedał towar o wartości 2500 zł, przekraczając tym samym o 1000 zł limit 150.000 zł. Opodatkowaniem VAT będzie podlegać tylko wartość 1000 zł.

2014 rok- podatnik sprzedał towar o wartości 2500 zł, przekraczając tym samym o 1000 zł limit 150.000 zł. Opodatkowaniem VAT będzie podlegać całą wartość transakcji, a więc 2500 zł.

Ponadto, w 2014 r. nie będzie trzeba już sporządzać spisu z natury i przedkładać go w urzędzie skarbowym w celu odliczenia VAT od towarów nabytych przed utratą prawa do zwolnienia (lub rezygnacją z tego prawa). Te regulacje uznano bowiem za nadmiernie rygorystyczne. Dla celów dowodowych warto jednak będzie nadal taki spis sporządzić.

W 2014 r. niezmieniona zostanie zasada, że powrót do zwolnienia z VAT może nastąpić nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym podatnik utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia (art 113. ust. 11 ustawy o VAT).

Kiedy nie można korzystać ze zwolnienia VAT?

Od 2014 roku zmiana umożliwi kontynuację zwolnienia z VAT tylko przy sprzedaży samochodów osobowych (innych niż nowe) będących środkami trwałymi. Przepis w „nowym” brzmieniu nie obejmie zatem swym zakresem samochodów traktowanych jak towary handlowe (dealerzy samochodowi).

Kalkulator odsetek od zaległości podatkowych

30 listopada 2013

Często zdarza się, iż podatnicy spóźniają się z zapłata podatków. Każdy dzień zwłoki powoduję naliczanie odsetek od zaległości podatkowych. Poniżej przedstawiamy przydatny link do kalkulatora odsetkowego:

http://www.kalkulatory.gofin.pl/12,Kalkulator-odsetek-od-zaleglosci-podatkowych.html

KRS online – szybkie i proste założenie sp. z o.o. przez internet

30 listopada 2013

Do tej pory założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialności wiązało się z wypełnieniem szeregu trudnych dokumentów, wizytą w sądzie oraz długim czasem oczekiwania na potwierdzenie rejestracji. Od jakiegoś czasu ministerstwo wyszło na przeciw przedsiębiorcą i udostępniło możliwość rejestracji Sp. z o.o. przez internet.

Platforma rejestracyjna dostępna pod adresem:

https://ems.ms.gov.pl/start

Natomiast instrukcja „krok po kroku”:

https://ems.ms.gov.pl/pomoc/index.html

Rozliczanie VAT metodą kasową – dla kogo?

30 listopada 2013

Z doświadczenia wiemy, iż niewielu podatników wybiera możliwość rozliczania się z VATu metodą kasową. Poniższy artykuł przedstawia kiedy i dla kogo ta metoda jest najbardziej opłacalna

http://msp.money.pl/wiadomosci/podatki/artykul/rozliczanie;vat;metoda;kasowa;kiedy;i;dla;kogo;jest;oplacalne,167,0,1421735.html

Samochód z „kratka” – zmiana przepisów od stycznia 2014r.

30 listopada 2013

Czy od 1 stycznia 2014 wróci możliwość odliczania całego VAT-u od samochodów z tzw. „kratką” Prawdopodobnie TAK, ale tylko przez kilka miesięcy. Czy wielu podatników prowadzących działalność gospodarczą skorzysta z „prezentu” od ustawodawcy ?

czytaj:   http://msp.money.pl/wiadomosci/podatki/artykul/od;stycznia;odliczysz;caly;vat;od;aut;z;kratka,233,0,1420777.html

To już za miesiąc a polscy podatnicy (oczywiście) nie wiedzą jakie będą przepisy na przyszły rok….Osobom prowadzącym działalność a planującym zakup samochodu (do firmy) radzimy trochę poczekać. Opcji jest kilka, ostateczne rozwiązanie na dziś – nieznane, ale szansa na powrót „kratki” – duża.

Więcej pod linkiem:

http://inforfk.pl/katalogi/artykuly/tresc,k01,po,I79.2013.020.000000900,VAT-od-samochodow-i-paliwa-w-2014-r-ndash-jakie-ryzyko-podatkowe-przyniosa-nowe-zasady.html?pozycja=6&str=1&sort=du&order=

PS. Jeżeli taka sytuacja zaistnieje to nie tylko VAT od zakupu będzie można odliczać ale również od paliwa do tych samochodów…. Jakie to były piękne czasy…  ostatni raz 2010 roku.

Niestety w tzw. międzyczasie zmieniły się również przepisy odnośnie samej „homologacji na ciężarowe” . W przypadku homologacji dla samochodów ciężarowych wprowadzono bowiem wymóg odpowiedniego prześwitu tylnych drzwi przeznaczonych do ładowania. Zgodnie z nowymi przepisami homologacji nie uzyskają np. samochody osobowe typu hatchback, nawet jak zostaną wyposażone w kratkę.

 

Nasze biuro na Facebooku – POLUB NAS!

29 listopada 2013

Witamy!

Biuro KONSENS jest już na Facebook.

Umieszczamy tam wszystkie ciekawostki i ważne informacje z zakresu finansów i podatków. Na przykład o wszystkich ważnych terminach płatniczych w danym miesiącu. Jeżeli jesteście użytkownikami FB – Zapraszamy do POLUBIENIA NAS!

https://www.facebook.com/pages/Konsens-Sp-z-oo-Biuro-Rachunkowe/138188332881048?hc_location=timeline

Dodatkowo będziemy również informować Was o najważniejszych zmianach w formie spotów filmowych.

Dowiedz się wszystkiego o urlopach dla rodziców

29 listopada 2013

Ciągłe zmiany w urlopach macierzyńskich powodują wiele problemów dla rodziców już przed porodem. Poniżej kilka wskazówek, które pomogą rodzicom odnaleźć się w gąszczu skomplikowanych i często niejasnych przepisach:

http://dzieci.pl/kat,1033565,title,Wszystko-o-urlopach-dla-rodzicow,wid,16211712,wiadomosc.html?smgputicaid=611c02

„Nowe” rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku stosowania kas rejestrujących

31 grudnia 2012

W Dzienniku Ustaw z 11 grudnia 2012 r., pod poz. 1382, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.
Rozporządzenie to zasadniczo przedłuża obowiązujące obecnie zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących – do 31 grudnia 2014 r. Najważniejsza zmiana w tym zakresie to obniżenie limitu zwolnienia z ewidencjonowania dla podatników kontynuujących sprzedaż – z 40.000 zł, na 20.000 zł.
Istotne jest również, że ww. limit będzie liczyło się proporcjonalnie do okresu wykonywania czynności w poprzednim roku.

Uwaga! Na mocy przepisu przejściowego, jeżeli podatnik rozpoczął sprzedaż w 2012 r., w 2013 r. będzie mógł korzystać ze zwolnienia z ewidencjonowania, jeżeli wartość sprzedaży dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych nie przekroczy do końca bieżącego roku kwoty 20.000 zł, bez względu na okres wykonywania tych czynności w 2012 r.

Również dla podatników rozpoczynających sprzedaż w 2013 r. limit zwolnienia z ewidencjonowania będzie wynosił 20.000 zł (czyli tyle, ile obecnie). W 2013 r. limit ten będzie jednak należało liczyć w proporcji do okresu dokonywania sprzedaży w danym roku (obecnie limit zwolnienia jest taki sam, bez względu na to, czy podatnik rozpoczął sprzedaż na początku roku, np. w styczniu br., czy pod koniec roku, np. w grudniu br.).

WAŻNE: W 2013 r. limit zwolnienia z ewidencjonowania będzie taki sam zarówno dla podatników rozpoczynających, jak i kontynuujących sprzedaż i będzie wynosił 20.000 zł.

Kwotowe ograniczenie zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów

30 grudnia 2012

W obecnym stanie prawnym zryczałtowane koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 1-3 ustawy o PDOF, wynoszą 50%.
Przepisy te dotyczą m.in. przychodów uzyskiwanych przez wynalazców, twórców wzorów użytkowych i przemysłowych, znaków towarowych, a także twórców korzystających z praw autorskich i artystów wykonawców, którzy korzystają z praw pokrewnych.

Poczynając od 2013 r., łączne zryczałtowane 50% koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 1-3 ustawy o PDOF, nie będą mogły przekroczyć w roku podatkowym kwoty 42.764 zł (art. 22 ust. 9a ustawy o PDOF).

Powyższy limit dotyczy wszystkich uzyskanych przez podatnika w danym roku przychodów, w stosunku do których przysługują zryczałtowane 50% koszty uzyskania przychodów (zarówno na podstawie umów cywilnoprawnych, jak i z umowy o pracę).

Podatnik będzie miał jednak prawo do odliczenia kosztów faktycznie poniesionych, jeżeli będzie posiadał dowody, że były one wyższe niż: wynikające z zastosowania ww. normy procentowej bądź wynikające z limitu określonego przez ustawodawcę w kwocie 42.764 zł.

Stanowią o tym przepisy art. 22 ust. 10 i ust. 10a ustawy o PDOF.
Od 1 stycznia 2013 r. podatnik będzie mógł złożyć płatnikowi (np. podmiotowi zamawiającemu dzieło lub pracodawcy) pisemne oświadczenie o rezygnacji ze stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.

Rozwiązanie to ma zapobiec powstawaniu ewentualnej konieczności dopłaty przez podatnika podatku dochodowego wynikającego z rocznego zeznania podatkowego.

Począwszy bowiem od miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik złoży takie oświadczenie, płatnik powinien zaprzestać stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów, przy obliczaniu miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy.

Oświadczenie to składa się odrębnie dla każdego roku podatkowego (art. 32 ust. 7 i art. 41 ust. 11 ustawy o PDOF).

Ulga internetowa

30 grudnia 2012

W zeznaniu podatkowym za 2012 r. wszyscy podatnicy, którzy opłacają podatek dochodowy według skali podatkowej albo w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mogą odliczyć od dochodu (odpowiednio od przychodu) udokumentowane wydatki, które ponieśli z tytułu użytkowania sieci Internet, w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł (art. 26 ust. 1 pkt 6a i ust. 7 pkt 4 ustawy o PDOF oraz art. 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne).

Jednak poczynając od rozliczeń podatku dochodowego za 2013 r., ulga internetowa nie będzie przysługiwała tym osobom, które korzystały z niej już w latach poprzednich.

W myśl znowelizowanych przepisów ustawy o PDOF, od 1 stycznia 2013 r. prawo do ulgi internetowej będą mieli wyłącznie podatnicy, którzy w poprzednich latach nie korzystali z tego odliczenia. Przy czym osoby te będą mogły korzystać z ulgi internetowej tylko w dwóch kolejno po sobie następujących latach podatkowych (art. 26 ust. 6h ustawy o PDOF).

Przykładowo – jeżeli podatnik po raz pierwszy odliczy ulgę internetową w zeznaniu podatkowym za 2013 r., to z tej ulgi będzie mógł skorzystać jeszcze tylko w rozliczeniu podatku dochodowego za 2014 r.
Trzeba zwrócić uwagę, że podatnik, który po raz pierwszy odliczy ulgę internetową w zeznaniu podatkowym składanym za 2012 r., będzie miał prawo do tej ulgi jeszcze tylko w rozliczeniu podatku dochodowego za 2013 r. (art. 2 ww. ustawy nowelizującej z 24 października 2012 r.).

 

Zmiany w zasadach korzystania z ulgi prorodzinnej

30 grudnia 2012

Ulga z tytułu wychowywania dzieci (tzw. ulga prorodzinna) podlega odliczeniu od podatku dochodowego, obliczonego według skali podatkowej. Zastosowanie ulgi prorodzinnej zależy od spełnienia przesłanek wskazanych w art. 27f ustawy o PDOF, który jednocześnie precyzuje reguły korzystania z tej ulgi.

Zgodnie z dotychczasowym stanem prawnym, ulga prorodzinna wynosi 92,67 zł miesięcznie (tj. 1.112,04 zł rocznie) na każde dziecko, w przypadku którego spełnione są przesłanki określone przez ustawodawcę. Nie ma przy tym znaczenia, ile dzieci wychowują rodzice, jak również ich sytuacja majątkowa.

W wyniku nowelizacji przepisów ustawy o PDOF, od 1 stycznia 2013 r. zasady korzystania z ulgi prorodzinnej ulegną jednak istotnym zmianom, a mianowicie:

 • rodzice, którzy wychowują troje i więcej dzieci uzyskają prawo do wyższej ulgi,
 •  natomiast dla rodziców, którzy wychowują jedno dziecko, prawo do tej ulgi zostanie ograniczone, poprzez wprowadzenie limitu dochodów.

• Kryterium dochodowe dla rodziców jedynaka

Od 1 stycznia 2013 r. rodzice, którzy posiadają wyłącznie jedno dziecko, będą mogli skorzystać z ulgi prorodzinnej (w wysokości 92,67 zł miesięcznie):

 1.  jeżeli łączne dochody małżonków pozostających przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim nie przekroczą w skali roku kwoty 112.000 zł,
 2. w przypadku zaś osoby, która nie pozostaje w związku małżeńskim (w tym również przez część roku podatkowego) i spełnia kryteria do uznania jej za osobę samotnie wychowującą dziecko w rozumieniu art. 6 ust. 4 ustawy o PDOF – o ile dochody tej osoby nie przekroczą w roku podatkowym kwoty 112.000 zł,
 3. natomiast w przypadku osoby, która nie pozostaje w związku małżeńskim (w tym również przez część roku podatkowego) i nie wychowuje dziecka samotnie – jeżeli jej dochody nie przekroczą w roku podatkowym kwoty 56.000 zł.

Wynika to ze znowelizowanego art. 27f ust. 2 pkt 1 ustawy o PDOF.

Wymaga podkreślenia, że za podatnika pozostającego w związku małżeńskim ustawodawca nie uważa osoby, w stosunku do której orzeczono separację oraz osoby pozostającej w związku małżeńskim, której małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności (art. 27f ust. 2d ustawy o PDOF).

W łącznej kwocie dochodów, których wysokość decyduje o prawie rodziców jedynaka do ulgi prorodzinnej, trzeba będzie uwzględnić uzyskane w danym roku dochody, które podlegają opodatkowaniu:

 • według skali podatkowej określonej w art. 27 ustawy o PDOF, czyli m.in. dochody ze stosunku pracy, z działalności wykonywanej osobiście (np. z umów zlecenia i o dzieło, z tytułu powołania do składu zarządu lub rady nadzorczej osoby prawnej), z działalności gospodarczej, z działów specjalnych produkcji rolnej, z emerytur i rent,
 • na zasadach określonych w art. 30b ustawy o PDOF, czyli m.in. dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółce posiadającej osobowość prawną,
 • 19% podatkiem liniowym na podstawie art. 30c ustawy o PDOF, czyli dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej.

Co istotne – należy brać tu pod uwagę dochody obliczone jako nadwyżka przychodów nad kosztami ich uzyskania oraz pomniejszone o zapłacone (lub potrącone przez płatnika ze środków podatnika) składki na ubezpieczenia społeczne (art. 27f ust. 2a ustawy o PDOF).

• Rodzice z dwójką dzieci

W przypadku rodziców, którzy posiadają dwoje dzieci, dotychczasowe zasady korzystania z ulgi prorodzinnej nie ulegną zmianie. Oznacza to, że będą oni mogli korzystać z ulgi prorodzinnej (w wysokości 92,67 zł miesięcznie, a w skali roku 1.112,04 zł) na każde dziecko.

Warto przy tym zauważyć, że omawiane odliczenie przysługuje również w sytuacji, gdy kolejne dziecko urodziło się 31 grudnia (art. 27f ust. 2b ustawy o PDOF).

• Rodzice z trójką i więcej dzieci

Rodzice, którzy posiadają troje i więcej dzieci, od 1 stycznia 2013 r. będą mogli korzystać z ulgi prorodzinnej:

 • na pierwsze i na drugie dziecko odpowiednio w wysokości 92,67 zł za każdy miesiąc kalendarzowy (tj. w skali roku po 1.112,04 zł),
 • na trzecie dziecko w wysokości 139,01 zł za każdy miesiąc kalendarzowy (tj. 1.668,12 zł rocznie),
 • na czwarte i każde kolejne dziecko w wysokości 185,34 zł za każdy miesiąc kalendarzowy (tj. 2.224,08 zł w skali roku).

Wynika to ze znowelizowanego art. 27f ust. 2 pkt 3 ustawy o PDOF.
Przykładowo – małżonkowie wychowujący przez cały 2013 r. czworo dzieci, na które przysługuje ulga prorodzinna, będą mieli prawo odliczyć od podatku dochodowego za ten rok ulgę w łącznej wysokości 6.116,28 zł.